Totožnost správce: 
Zbyněk Štěpánek
IČ: 65467752
Melodická 1417/11, Praha 5 158 00

Účel zpracováním:
Právním základem pro zpracování, které ubytovacímu zařízení ukládá zákon nebo jiná právní norma – jedná se o zpracování prováděné na základě právního důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení (GDPR), tj. zpracování nezbytné.

Rozsah zpracování osobních údajů: 
Od subjektů údajů se zpracovává: doba ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a datum narození, číslo OP nebo ID.

Adresa místa zpracování osobních údajů:
Penzion Crazy, Nám. Dr. Kramáře 55, Vysoké nad Jizerou 512 11

Příjemce, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, předpokládané předání osobních údajů do jiných států: Ubytovací kniha je čtvrtletně předkládána pověřené osobě na Městské úřadě Vysokého nad Jizerou kvůli stanovení výše částky za rekreační poplatky městu. Dále je ubytovací kniha předkládána jednou ročně pověřené účetní, která pro správce zpracovává podklady pro daňové přiznání.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:  
Evidenční knihu ubytovaných ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Jak u tuzemských hostů, tak u cizinců je povinností ubytovatele zpracovávat jejich osobní údaje podle zákona č. 565 o místních poplatcích. A to v případech, kdy ubytovatel vybírá pro obec poplatek za rekreační a lázeňský pobyt nebo sám platí poplatek z ubytovací kapacity. K oběma těmto shromažďováním osobních údajů nemusí mít ubytovatelé souhlas svých klientů, protože provádí zpracování stanovené zvláštním zákonem. Vždy ale musí jakožto správci osobních údajů dodržet vůči subjektu údajů informační povinnost. To jim ukládá už § 11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů. GDPR se tomu věnuje v článcích 13 a 14, které se týkají povinnosti správce poskytovat subjektu údajů informace o prováděném zpracování.

Ostatní informace: 
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Poskytnutí osobních údajů pro účely ubytování je zákonným požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zde má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout na základě § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné subjekt údajů ubytovat nebo sepsat ubytovací smlouvu.